Zilverplevier en drieteenstrandloper

Even een klein rondje gefietst langs de Uitgeesterbroekpolder want er zou een kleine strandloper zijn gezien. Ik dacht dus de kleine strandloper te zien, maar dat bleek de in onze streek zeer zeldzame drieteenstrandloper te zijn. En toen landde er ook nog een andere zeldzame vogel voor de Zaanstreek, een zilverplevier. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Vandaag zat het mee.
Zilverplevier
De zilverplevier is een vogelsoort die in Nederland voorkomt. Het is een middelgrote waadvogel en een van de meest kenmerkende verschijningen in het Nederlandse landschap tijdens bepaalde periodes van het jaar.
De zilverplevier heeft een opvallend uiterlijk. In de zomer heeft het mannetje een prachtig gouden verenkleed op de bovenzijde en een zwarte buik, terwijl het vrouwtje wat doffer van kleur is. In de winter verliest de zilverplevier zijn gouden kleur en wordt het verenkleed grijsbruin met een witte buik.
De zilverplevier is een trekvogel en broedt in noordelijke delen van Europa, waaronder Scandinavië en Rusland. In de herfst migreren grote aantallen zilverplevieren naar Nederland om te overwinteren. Ze komen voornamelijk voor in kustgebieden, zoals de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse Delta, waar ze foerageren op moddervlaktes en graslanden.
Tijdens de wintermaanden vormen de zilverplevieren indrukwekkende grote groepen, soms bestaande uit duizenden vogels. Ze zoeken voedsel in de bodem, waar ze zich tegoed doen aan kleine ongewervelde dieren, zoals wormen, insectenlarven en schelpdieren. Hun schitterende vlucht en kenmerkende roep maken ze tot een spectaculaire vogel om te zien.
De zilverplevier wordt beschouwd als een beschermde vogelsoort in Nederland. Hoewel ze redelijk talrijk zijn tijdens de wintermaanden, worden ze bedreigd door habitatverlies en verstoring van hun broedgebieden in het noorden. Natuurbeschermingsinspanningen richten zich op het behoud en herstel van geschikte leefgebieden om de zilverplevier en andere trekvogels te beschermen.
Kortom, de zilverplevier is een prachtige vogelsoort die Nederland aandoet tijdens de wintermaanden. Met hun opvallende verschijning en grote groepen zijn ze een belangrijk onderdeel van de Nederlandse vogelpopulatie en een genot om te zien voor vogelliefhebbers.
De drieteenstrandloper is primair een kustvogel en komt voornamelijk voor in de kustgebieden van Nederland. Het is zeldzaam om de drieteenstrandloper in het binnenland van Nederland tegen te komen, omdat deze vogelsoort zich voornamelijk ophoudt in de buurt van stranden, slikken, kwelders en andere kusthabitats.
drieteenstrandloper
De drieteenstrandloper voedt zich hoofdzakelijk met kleine ongewervelde dieren die in de kustgebieden te vinden zijn, zoals wormen, schelpdieren en insectenlarven. Deze voedselbronnen zijn over het algemeen overvloedig aanwezig in de kusthabitats waar de drieteenstrandloper zich het meest thuis voelt.
Hoewel het ongebruikelijk is om de drieteenstrandloper in het binnenland te zien, kunnen er in zeldzame gevallen individuele vogels of kleine groepen worden waargenomen tijdens de trekperiodes. Tijdens de voorjaars- en najaarstrek kunnen drieteenstrandlopers vanuit hun broedgebieden naar het binnenland reizen terwijl ze onderweg zijn naar andere bestemmingen. Deze waarnemingen zijn echter sporadisch en worden meestal gedaan bij geschikte waterrijke gebieden zoals meren, rivieren of moerassen.
Het binnenland van Nederland biedt een verscheidenheid aan leefgebieden voor andere vogelsoorten die wel meer aangetrokken zijn tot deze gebieden, zoals weidevogels, watervogels, roofvogels en zangvogels. De drieteenstrandloper, daarentegen, is gespecialiseerd in het kustleven en heeft specifieke behoeften wat betreft voedsel en habitat.
Als je interesse hebt om de drieteenstrandloper te observeren, is een bezoek aan de kustgebieden van Nederland tijdens de wintermaanden de beste optie. Daar kun je ze in grotere aantallen zien fourageren en genieten van hun kenmerkende gedrag en vlucht over de stranden.